Klantbeoordeling 9.4
4.7/5

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Betonlateien.nl: RT Beton te Doornenburg 12 3904 HX Veenendaal, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82520240; 

b. Klant: de wederpartij die een Overeenkomst aangaat en/of opdracht verleent aan  Betonlateien.nl; 

c. Consument: de Klant die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de  uitoefening van beroep of bedrijf; 

d. Partijen: Betonlateien.nl en de Klant gezamenlijk; 

e. Overeenkomst: de overeenkomst op basis waarvan Betonlateien.nl haar  werkzaamheden en/of leveringen verricht voor de Klant; 

Artikel 2. Toepasselijkheid  

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte  en Overeenkomst tussen Betonlateien.nl en de Klant waarop Betonlateien.nl deze Algemene  Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene  Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten  waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.  

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig  moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft  het overigen in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.  Betonlateien.nl en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen  ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij  zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in  acht wordt genomen. 

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen  van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de  geest’ van deze bepalingen. 

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene  Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de  geest van deze Algemene Voorwaarden. 

7. Indien Betonlateien.nl niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden  verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of  dat Betonlateien.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de  stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Betonlateien.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een  termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de  Zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer  beschikbaar is.  

2. Betonlateien.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de  Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een  onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere  heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te  maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en  administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de  offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Betonlateien.nl daaraan niet  gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende  aanvaarding tot stand, tenzij Betonlateien.nl anders aangeeft. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Betonlateien.nl niet tot het verrichten van een  gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

6. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals afbeeldingen, drukwerken,  beschrijvingen of specificaties, blijven eigendom van Betonlateien.nl en is – bijvoorbeeld  met betrekking tot kleur, eigenschappen, maten etc. – zo nauwkeurig mogelijk,  doch is niet bindend. 

Artikel 4. Uitvoering en wijziging Overeenkomst 

1. Is voor de levering van bepaalde Zaken een termijn overeengekomen of  opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn  dient de Klant Betonlateien.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Betonlateien.nl dient  daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven  aan de Overeenkomst. 

2. Indien Betonlateien.nl gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de  Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Betonlateien.nl ter beschikking heeft gesteld. 

3. Levering geschiedt af bedrijf (Ex Works) van Betonlateien.nl. De Klant is verplicht de  Zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.  Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of  instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Betonlateien.nl gerechtigd de Zaken  op te slaan en af te voeren voor rekening en risico van de Klant. 

4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over  op het moment waarop Zaken in de macht van de Klant worden gebracht. 5. Betonlateien.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen van Zaken te  laten verrichten door derden. 

6. Betonlateien.nl is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en  het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.  

7. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Betonlateien.nl de uitvoering van  die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de  resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan  is Betonlateien.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor  akkoord is gegeven door de binnen Betonlateien.nl bevoegde personen en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere  voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan  uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de  gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Betonlateien.nl op en is voor de  Klant evenmin grond om de Overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in  gebreke te komen, kan Betonlateien.nl een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen  hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te  leveren Zaken. 

9. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen  waartoe hij jegens Betonlateien.nl gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle  schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Betonlateien.nl daardoor direct  of indirect ontstaan. 

10. Indien Betonlateien.nl met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is Betonlateien.nl niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien  de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge  de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van  grondstoffen, lonen, laag-/hoogwatertoeslag et cetera of op andere gronden die  bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de  Overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het  sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Klant die een beroep toekomt  op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een  schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Betonlateien.nl alsdan alsnog bereid is om de  Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of  indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Betonlateien.nl 

rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering  langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.  

Artikel 5. Opschorting en ontbinding  

1. Bij opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Klant is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden of leveringen  alsmede de gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Betonlateien.nl deze bij de Klant  in rekening brengen. Betonlateien.nl mag bovendien alle gedurende de  opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de  opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de Klant in rekening brengen. 

2. De Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst ex  artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens  dit artikel is overeengekomen.  

3. Het bepaalde onder lid 2 is niet van toepassing ingeval de Klant een Consument  is. 

4. Betonlateien.nl heeft, onverminderd zijn wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en  opschorting, het recht de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang  geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van zijn uit de Overeenkomst  voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te  schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen intreedt: 

a. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig  nakomt of na het sluiten van de Overeenkomst Betonlateien.nl ter kennis gekomen  omstandigheden goede gronden geven te vrezen dat de Klant de  verplichtingen niet zal nakomen; 

b. een verzoek tot verlening van – voorlopige – surseance aan de Klant is  ingediend; 

c. een verzoek tot faillietverklaring van de Klant is ingediend; 

d. ten laste van de Klant beslag is gelegd; 

e. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit is tot stand  gekomen; 

f. de Klant onder curatele of onder bewind is gesteld;  

g. de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid  met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.  

De Klant is verplicht om Betonlateien.nl onmiddellijk in kennis te stellen van het  intreden van een in sub a tot en met g bedoelde gebeurtenissen. 

5. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen  de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Zaken, vermeerdert met de eventuele  aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de  Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening  worden gebracht. 

Artikel 6. Overmacht 

1. Betonlateien.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te  wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer  geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende  oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Betonlateien.nl geen invloed kan  uitoefenen, doch waardoor Betonlateien.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te  komen. Werkstakingen in het bedrijf van Betonlateien.nl of van derden daaronder  begrepen. Betonlateien.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de  omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt  nadat Betonlateien.nl zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. Betonlateien.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen  uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee  maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden,  zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voorzoveel Betonlateien.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen  uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen  nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte  zelfstandige waarde toekomt, is Betonlateien.nl gerechtigd om het reeds nagekomen  respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden  deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 7. Prijzen en betaling  

1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief  andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de  Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

2. Ingeval er sprake is van grensoverschrijdende levering van Zaken, zal Betonlateien.nl conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet  btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen. 3. Betaling dient te geschieden in Euro’s . 

4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij  schriftelijk anders door Betonlateien.nl aangegeven. Betonlateien.nl is gerechtigd om periodiek  te factureren. Bij online bestellingen dient de betaling direct op moment van bestellen voldaan te worden.

5. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de  Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van  1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente  verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf  het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het  volledig verschuldigde bedrag. 

6. Betonlateien.nl heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de  eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de  opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende  rente. 

7. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Betonlateien.nl verschuldigde.  

8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet  op. 

9. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening  buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden  berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,  momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Betonlateien.nl 

echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk  waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De  eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente  verschuldigd. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Betonlateien.nl in het kader van de Overeenkomst geleverde Zaken blijven  eigendom van Betonlateien.nl totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Betonlateien.nl gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

2. Door Betonlateien.nl geleverde Zaken, die ingevolge lid 1, onder het  eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen  nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder  het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpanden of op enige andere wijze  te bezwaren.  

3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag  worden om de eigendomsrechten van Betonlateien.nl veilig te stellen. 

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken  dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht  om Betonlateien.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te  verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade  alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan  Betonlateien.nl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is JS  Beton gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Klant zich  er jegens Betonlateien.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al  hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

6. Voor het geval Betonlateien.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil  uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke  toestemming aan Betonlateien.nl en door Betonlateien.nl aan te wijzen derden om al die  plaatsen te betreden waar de eigendommen van Betonlateien.nl zich bevinden en die  zaken terug te nemen. 

Artikel 9. Onderzoek en reclames 

1. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het  moment dat de Zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de  Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt  met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen  dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen  binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Betonlateien.nl te worden gemeld.  Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk  binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Betonlateien.nl te  worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van  het gebrek te bevatten, zodat Betonlateien.nl in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Betonlateien.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte etc. van Zaken, zijn inherent  aan de Zaken die Betonlateien.nl levert en vormen geen reden tot onthouding van  goedkeuring door de Klant. Bij de beoordeling of een levering buiten de  toelaatbare grenzen afwijkt, wordt een gemiddelde uit de levering genomen. Er  kan derhalve niet op enkele exemplaren van de geleverde Zaken worden  afgekeurd. 

3. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De  Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens  bestelde Zaken.  

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht  meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

5. Indien vaststaat dat een Zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is  gereclameerd, dan zal Betonlateien.nl de gebrekkige Zaak binnen redelijke termijn na  retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk  is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van  Betonlateien.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende  vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant 

gehouden om de vervangen zaak aan Betonlateien.nl te retourneren en de eigendom  daarover aan Betonlateien.nl te verschaffen, tenzij Betonlateien.nl anders aangeeft.  6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten  daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van  Betonlateien.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant. 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn  van alle vorderingen en verweren jegens Betonlateien.nl en de door Betonlateien.nl bij de  uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

8. Het bepaalde onder lid 7 is niet van toepassing ingeval de Klant een Consument  is. Voor Consumenten gelden de wettelijke verjaringstermijnen.  

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

1. Indien Betonlateien.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  

2. Betonlateien.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat  Betonlateien.nl is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of  onvolledige gegevens. 

3. Betonlateien.nl is niet aansprakelijk voor schade indien een gebrek in of aan een Zaak is ontstaan als gevolg van of die voortvloeit uit: 

a. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik; 

b. slijtage door normaal gebruik; 

c. onjuiste behandeling en/of opslag;  

d. plaatsing, bewerking en/of verwerking door de Klant en/of door derden; e. wijzigingen die zijn aangebracht door de Klant en/of derden; 

f. omstandigheden waarop Betonlateien.nl geen invloed kan uitoefenen zoals  (extreme) weersomstandigheden en temperatuurwisselingen.  

4. Indien Betonlateien.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de  aansprakelijkheid van Betonlateien.nl beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde  van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid  betrekking heeft. 

5. De aansprakelijkheid van Betonlateien.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag  der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

6. Betonlateien.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling  van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling  betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de  eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Betonlateien.nl aan  de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Betonlateien.nl 

toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of  beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben  geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene  voorwaarden.  

8. Betonlateien.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door  bedrijfsstagnatie.  

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet  indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Betonlateien.nl of zijn  leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 11. Vrijwaring 

1. De Klant vrijwaart Betonlateien.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband  met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan  andere dan aan Betonlateien.nl toerekenbaar is. 

2. Indien Betonlateien.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is  de Klant gehouden Betonlateien.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld  al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Betonlateien.nl,  zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en  schade aan de zijde van Betonlateien.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal  voor rekening en risico van de Klant. 

Artikel 12. Intellectuele eigendom  

Betonlateien.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond  van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Betonlateien.nl heeft het  recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis  ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke  informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Indien deze Voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de  Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of  tegenstrijdigheid in/door de vertaling.  

2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Betonlateien.nl partij is, is Nederlands recht van  toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die de Klant / Consument op  grond van het dwingende recht van het land van vestiging of woonplaats geniet,  onverlet. 

3. Ingeval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze Voorwaarden en een  bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of  Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze Voorwaarden. 

4. De rechter in arrondissement van de vestigingsplaats van Betonlateien.nl is bij uitsluiting  bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders  voorschrijft. Niettemin heeft Betonlateien.nl het recht het geschil voor te leggen aan de  volgens de wet bevoegde rechter. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de  Consument; in dat geval is de rechter bevoegd van het land waarin de Consument  woonachtig is.  

5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste  hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.